Algemene Voorwaarden Bouwheere.nl

Algemene Voorwaarden Bouwheere.nl

Akkoordverklaring
Algemene Voorwaarden Bouwheere.nl Door toegang te zoeken tot de Website van Bouwheere Aannemersbedrijf of het gebruiken en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van deze Website gaat u akkoord met deze Website Voorwaarden Bouwheere Aannemersbedrijf. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de Website van Bouwheere Aannemersbedrijf niet te bezoeken.

Wijziging Website en voorwaarden
Bouwheere Aannemersbedrijf behoudt zich het recht voor de Website Voorwaarden Bouwheere Aannemersbedrijf op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de Website. Het is raadzaam om deze pagina regelmatig te bezoeken opdat u te allen tijde op de hoogte bent van de meest actuele Algemene Voorwaarden.

Doel Website
Bouwheere Aannemersbedrijf beoogt met deze Website informatie te verstrekken, terwijl tevens derden producten en diensten aanbieden via de Website van Bouwheere Aannemersbedrijf. Op de bestelling van producten en diensten zijn de voorwaarden van de leveranciers van toepassing. Bouwheere Aannemersbedrijf streeft naar juiste informatievoorziening via de Website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat of up-to-date is.

Garantie
Deze Website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie of enige voorwaarden van enige soort, waaronder, maar niet beperkt tot, eventueel geïmpliceerde garanties of geïmpliceerde voorwaarden betreffende de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie of het feit dat deze informatie geen inbreuk maakt.

Aansprakelijkheid
Bouwheere Aannemersbedrijf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Website, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de Website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie op Internet middels koppelingen naar derden vanaf deze Website.

Intellectuele eigendom
Op de Website van Bouwheere Aannemersbedrijf rust auteursrecht is juridisch eigendom van Bouwheere Aannemersbedrijf, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers. Bouwheere Aannemersbedrijf behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Bouwheere Aannemersbedrijf, en/of van haar partners en/of adverteerders/leveranciers.

Reikwijdte gebruiksrecht
Bouwheere Aannemersbedrijf verleent u als Website-bezoeker het recht om de informatie – in welke vorm dan ook – van deze Website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het u verboden om data mining-, robot-, “spider”- , “scraper”-software en software met gelijksoortige functionaliteit of een automatisch systeem of handmatige methodiek toe te toepassen op de Website van Bouwheere Aannemersbedrijf teneinde Web-pagina’s te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door deze Website worden ontsloten. Bovendien is het u verboden in grote mate (massaal) bestanden van de Website te downloaden dan wel de Website – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de computer van deze Website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren, en links van en naar deze Website te plaatsen.

Hyperlinks
De Website van Bouwheere Aannemersbedrijf kan door middel van een hyperlink naar andere Websites verwijzen. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Bouwheere Aannemersbedrijf is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Websites waarna verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Bouwheere Aannemersbedrijf gelieerd is aan de andere Website of de inhoud ervan onderschrijft.

Privacy
Bouwheere Aannemersbedrijf verwerkt persoonsgegevens volgens de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Nederlands recht en Nederlandse rechter
Op de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Assen.

Voordat een van der Partijen een geschil aan de rechter ter beoordeling voorlegt, zullen Partijen het gerezen geschil uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen. Indien de Opdrachtgever een partij is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen Partijen het geschil op hoog managementniveau uitputtend door middel van probleem-oplossend-onderhandelen trachten op te lossen.

Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als strikt vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen.